Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Opdrachtnemer: De vennootschap onder firma Spijker V.O.F., gevestigd en kantoorhoudende aan de Heistraat 34 D te 6372 XX Landgraaf, aan wie de werkzaamheden zijn opgedragen;
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon, maatschap, vennootschap of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden;
 3. Overeenkomst: alle tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gemaakte afspraken m.b.t. de uitvoering van werkzaamheden door opdrachtnemer.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever.
 2. Bij opdrachtbevestiging door opdrachtgever kan deze toepasselijkheid niet opzij worden gezet. Ook indien bij opdrachtbevestiging de opdrachtgever zijn algemene voorwaarden toepasselijk verklaart, dan wel bedingen in de algemene voorwaarden van opdrachtnemer opzij zet, geldt dat niettemin de algemene voorwaarden van opdrachtnemer integraal van toepassing zijn.
 3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van toepassing en zullen partijen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht zal worden genomen.
 4. Indien opdrachtnemer niet steeds de strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, brengt zulks niet met zich dat deze voorwaarden niet van toepassing zijn of dat opdrachtnemer het recht verliest om in toekomstige, al dan niet soortgelijke gevallen strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen.
 5. De opdrachtgever met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, wordt geacht stilzijgend in te stemmen met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op een later met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst.

Artikel 3 – Aanbod en totstandkoming van de overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen, ongeacht de wijze waarop deze zijn gedaan, zijn vrijblijvend en onverbindend.
 2. De overeenkomst komt tot stand door het bericht van aanvaarding van het aanbod door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer. Wijzigingen in de overeenkomst dienen schriftelijk te worden vastgelegd.
 3. Mondelinge toezeggingen verbinden opdrachtnemer slechts nadat zij deze mondelinge toezeggingen uitdrukkelijk en schriftelijk heeft bevestigd.
 4. Indien de aanvaarding afwijkt van hetgeen is aangeboden, is opdrachtnemer niet aan het aanbod gebonden.
 5. Alle door opdrachtnemer gedane aanbiedingen moeten als geheel worden beschouwd. Acceptatie van onderdelen van een aanbieding kan voor opdrachtnemer geen verplichtingen doen ontstaan.
 6. Door opdrachtnemer gedane aanbiedingen en prijsopgaven (en gegevens daaruit) mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer niet aan derden worden overgedragen.

Artikel 4 – Prijzen en prijswijzigingen

 1. De prijs wordt vastgesteld op basis van een van te voren overeengekomen uurtarief of op grond van een van te voren overeengekomen bedrag.
 2. Prijzen van opdrachtnemer zijn berekend voor levering op de afgesproken plaats. Bij levering elders, op verzoek van de opdrachtgever, zijn de hieraan verbonden meerkosten voor rekening van de opdrachtgever.
 3. Orderkosten kunnen door opdrachtnemer in rekening worden gebracht.
 4. Opdrachtnemer is gerechtigd na het uitbrengen van de offerte of na totstandkoming van de overeenkomst optredende wijzigingen in de kostprijs van de door opdrachtnemer verschuldigde prestatie(s), ten gevolge van verhoogde arbeids- en materiaalkosten, sociale lasten, heffingen van overheidswege, valutakoersen en verdere hier niet genoemde onvoorziene omstandigheden aan opdrachtgever door te berekenen, voor zover dit redelijk kan worden geacht.

Artikel 5 – Meerwerk

Opdrachtnemer is gerechtigd meerwerk ten gevolge van gewijzigde of aanvullende werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening te brengen, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 6 –Betaling

 1. Betaling van de door opdrachtnemer geleverde zaken dienen contant bij aflevering van de zaken te geschieden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. Indien de opdrachtnemer een levering ter uitvoering van een overeenkomst in gedeelten uitvoert, is hij gerechtigd om bij elke deellevering betaling van het geleverde te vorderen. Voor elke deellevering ontvangt de opdrachtgever een deelfactuur.
 3. In geval een factuur toegezonden wordt, dient betaling te geschieden binnen 3 dagen na factuurdatum.
 4. Bij niet, niet tijdige of niet volledige betaling door de opdrachtgever van enige door hem verschuldigde bedragen, is hij met ingang van de vervaldatum van de betreffende factuur van rechtswege in verzuim zonder dat daarvoor enige ingebrekestelling vereist is. Vanaf dat moment is de opdrachtgever tevens een vertragingsrente van 1% per maand, een gedeelte van een maand voor een hele maand rekenende, over het opeisbare factuurbedrag aan opdrachtnemer verschuldigd te rekenen vanaf de vervaldag tot aan de dag der algehele betaling.
 5. Alle kosten, zowel in als buiten rechte, de kosten van rechtskundige bijstand daaronder begrepen, die opdrachtnemer moet maken ten gevolge van het niet nakomen van de betalingsverplichtingen door de opdrachtgever, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten van opdrachtnemer te berekenen over het te incasseren bedrag, worden in ieder geval vastgesteld op tenminste 15% van het in te vorderen bedrag met een minimum van € 100,-.
 6. Indien de opdrachtgever met de betaling van een termijn in gebreke blijft, is de opdrachtnemer gerechtigd het werk stil te leggen tot het moment waarop de verschuldigde termijn is voldaan. Het in vorige zin bepaalde laat het recht van de opdrachtnemer op vergoeding van kosten, schade en interesten onverlet.
 7. Een betaling door de opdrachtgever strekt eerst tot voldoening van de verschuldigde vertragingsrente en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende buitengerechtelijke kosten. Daarna strekken betalingen in mindering van de oudste nog openstaande facturen.
 8. Het is opdrachtgever niet toegestaan door hem verschuldigde bedragen aan de opdrachtnemer, te verrekenen met bedragen die hij uit welke hoofde dan ook meent te goed te hebben van opdrachtnemer.
 9. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van opdrachtgever, dan wel in geval opdrachtgever anderszins in betalingsmoeilijkheden is komen te verkeren en/of opdrachtgever zijn bedrijf in een andere rechtsvorm omzet, of aan een derde overdraagt, dan wel de plaats van zijn vestiging en/of woonplaats naar het buitenland verplaatst, zullen de verplichtingen van opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.

Artikel 7 – Levering en uitvoerings- of levertermijn

 1. De opdrachtnemer bepaalt de wijze van levering.
 2. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, is het gekochte, bestelde of geleverde voor risico van de opdrachtgever vanaf het moment van (af)levering aan het overeengekomen leveringsadres.
 3. De opdrachtgever is verplicht de gekochte, bestelde of te leveren zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien de opdrachtgever de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor rekening en risico van opdrachtgever.
 4. Het is opdrachtnemer toegestaan verkochte, bestelde of te leveren zaken in gedeelten te leveren.
 5. De overeengekomen uitvoerings- of levertermijn van de overeenkomst is geen fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient opdrachtgever opdrachtnemer derhalve schriftelijk in gebreke te stellen en opdrachtnemer de gelegenheid te bieden om alsnog binnen redelijke termijn na te komen.

Artikel 8 – Rechten en verplichtingen opdrachtgever

 1. De opdrachtgever stelt de opdrachtnemer in de gelegenheid het werk te verrichten.
 2. De opdrachtgever zorgt ervoor dat de opdrachtnemer tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen) en de overige voor het werk benodigde gegevens.
 3. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat door derde(n) uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen die niet tot het werk van de opdrachtnemer behoren zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging ontstaat dient de opdrachtgever de opdrachtnemer daarvan tijdig in kennis te stellen.
 4. Indien de aanvang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden als bedoeld in lid 3 van dit artikel moeten de voor opdrachtnemer verband houdende schade en kosten door de opdrachtgever worden vergoed.
 5. Indien de voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden waarvoor de opdrachtgever aansprakelijk is moeten de daaruit voortvloeiende schade en kosten door de opdrachtgever worden vergoed aan opdrachtnemer.
 6. De opdrachtgever draagt het risico van schade veroorzaakt door gebreken in materialen of hulpmiddelen die door hem ter beschikking zijn gesteld, dan wel op zijn verzoek zijn gebruikt, behoudens indien de gebreken voor opdrachtnemer kenbaar waren en hij verzuimd heeft de opdrachtgever hierop te wijzen.
 7. De opdrachtgever verschaft de hem ter beschikking staande aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk benodigde nutsvoorzieningen. De benodigde elektriciteit, gas en water alsmede de overige nutsvoorzieningen zijn voor rekening van opdrachtgever.
 8. De opdrachtgever stelt het benodigde materiaal beschikbaar. Deze moeten voldoen aan de wettelijke en door de Arbeidsinspectie gestelde veiligheidsvoorschriften.
 9. De opdrachtgever zorgt ervoor dat toegangswegen en aanvoerwegen dusdanig worden aangelegd en onderhouden dat het materiaal te allen tijde in volle ladingen binnen werkafstand van het gebouw gebracht kunnen worden.
 10. Het personeel van de opdrachtnemer heeft vrije toegang tot de aanwezige toiletten, schaftlokalen of kantines op of bij het werk.
 11. De opdrachtgever zorgt ervoor dat de opzet en uitvoering van het werk zodanig is dat daardoor de schade aan personen, goederen en milieu zoveel mogelijk wordt beperkt.
 12. De opdrachtgever zorgt voor orde en veiligheid op het werk. Hij zorgt tevens voor de goede staat van te verwerken materialen en materieel dat door hem ter beschikking wordt gesteld.
 13. In geval opdrachtgever met het in de voorgaande leden van dit artikel omschreven in gebreke is, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de uit de vertraging voortvloeiende kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 14. De verplichtingen vermeld onder de voorafgaande leden geven de opdrachtgever geen aanspraak op vergoeding tegenover de opdrachtnemer.

Artikel 9 – Rechten en verplichtingen opdrachtnemer

 1. De opdrachtnemer zal het werk naar de bepaling van de overeenkomst alsmede naar beste kunnen uitvoeren.
 2. De werkzaamheden worden verricht binnen de normale werktijden van de opdrachtnemer, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 3. De opdrachtnemer draagt er zorg voor dat het werk wordt verricht door daartoe bevoegde personen.
 4. De opdrachtnemer draagt er zorg voor dat aan de wettelijke verplichtingen, die verband houden met de afdracht van sociale premies en loonbelasting en die in verband staan met het aan hem opgedragen werk, stipt wordt voldaan.
 5. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 6. Indien de uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 7. Indien de aard van het werk hiertoe aanleiding geeft, stelt de opdrachtnemer zich voor aanvang van het werk op de hoogte van de ligging van kabels en leidingen.

Artikel 10 – Gebreken, klachttermijnen en garanties

  1. Opdrachtgever dient de gekochte c.q. te leveren zaken bij aflevering – of zo spoedig mogelijk daarna- te (laten) onderzoeken.
  2. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de wederpartij deze binnen 24 uur na aflevering schriftelijk te melden aan opdrachtnemer.
  3. Niet-zichtbare gebreken dienen eveneens door opdrachtgever binnen 8 dagen schriftelijk gemeld te worden aan opdrachtnemer.
  4. De in de handel – meer speciaal in de onderhavige sector – gebruikelijke of gericht onvermijdbare afwijkingen in de kwaliteit, kwantiteit, kleur, gewicht en maat kunnen nimmer gereclameerd worden.
  5. Als opdrachtgever een model, monster of voorbeeld toont of verstrekt, geschiedt dit steeds slechts bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te leveren zaken kunnen daarvan afwijken.
  6. Opdrachtgever is bevoegd zaken te leveren die in geringe mate afwijken van de in de overeenkomst omschreven zaken, doch op functioneel gebied daarmee gelijk zijn.
  7. Opdrachtgever verliest alle rechten en bevoegdheden die hem ten dienste stonden op grond van gebrekkigheid indien hij niet op juiste wijze en binnen de daarvoor bestemde periode heeft gereclameerd doch opdrachtnemer niet in de gelegenheid heeft gesteld de gebreken te herstellen.
  8. Ook indien de opdrachtgever tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan.
  9. Met inachtneming van voorgaande leden van dit artikel, staat opdrachtnemer in zowel voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde en gebruikte materialen en/of geleverde diensten, doch uitsluitend in dier voege dat alle gebreken aan de geleverde goederen, waarvan opdrachtgever bewijst dat zij binnen de overeengekomen termijn zijn ontstaan, uitsluitend of overwegend als direct gevolg van de ontworpen constructie, gebrekkige afwerking of gebruik van slecht materiaal, door opdrachtnemer kosteloos zullen worden hersteld. Bij stilzwijgen van de overeenkomst daaromtrent zullen door opdrachtnemer geleverde goederen of diensten, waaraan gebreken kleven, kosteloos hersteld, vervangen c.q. opnieuw verricht worden wanneer het gebrek zich heeft voorgedaan binnen 6 maanden na aflevering van het goed of voltooien van de verrichte diensten.
  10. Indien door de fabrikant van componenten, welke door opdrachtnemer worden verwerkt in zijn producten, een afwijkende garantie wordt gegeven dan geldt deze garantie ook voor opdrachtgever.
  11. De garantieverplichting van opdrachtnemer vervalt indien de opdrachtgever zelf wijziging in of reparaties aan het geleverde verricht of door derden laat verrichten, of indien het geleverde voor andere dan normale bedrijfsdoeleinden wordt aangewend of anders dan door opdrachtnemer op, naar haar oordeel, onoordeelkundige wijze is behandeld of onderhouden, of indien opdrachtnemer tijdig te kennen heeft gegeven zich niet te kunnen verenigen met een door de opdrachtgever voorgeschreven keuze van materiaal en/of werkwijze, of indien door anderen dan opdrachtnemer of diens personeel werkzaamheden zijn verricht, of indien de gebreken het gevolg zijn van ondeugdelijkheid van materialen of onderdelen die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.
  12. Niet-nakoming van hetgeen omtrent de betaling is overeengekomen en voorts iedere niet-nakoming door de opdrachtgever van een van zijn verplichtingen ontheft opdrachtnemer van haar verplichtingen, bedoeld in dit artikel, alsmede van alle andere verplichtingen. Voldoening aan de garantieverplichting door opdrachtnemer geldt als enige en algehele schadevergoeding. Opdrachtgever is tot een andere vordering tot schadevergoeding, welke dan ook, waaronder een vordering tot ontbinding der overeenkomst, niet gerechtigd.

Bij boren van gaten bij rolluiken kan het, bij sommige slechte muren voorkomen dat er schade aan de muur is. Wij zullen dit zo goed mogelijk oplossen. Helaas kunnen we dit soms niet vermijden.

Uitgesloten van garantie is schade veroorzaakt door het milieu, zoals bijvoorbeeld: stormschade, hagelschade, maar ook insecten die doordringen in polycarbonaatplaten. Dit zou een verzekeringskwestie kunnen zijn.

Artikel 11 – Opneming, goedkeuring en oplevering

 1. Een redelijke termijn voor de dag waarop het werk naar de mening van opdrachtnemer voltooid zal zijn, nodigt de opdrachtnemer de opdrachtgever schriftelijk uit om tot opneming van het werk over te gaan. De opneming geschiedt zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 8 dagen na de hiervoor bedoelde dag. De opneming vindt plaats door de opdrachtgever in aanwezigheid van de opdrachtnemer en strekt ertoe, te constateren of de opdrachtnemer aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan.
 2. Nadat het werk is opgenomen, wordt door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer binnen 8 dagen schriftelijk medegedeeld, of het werk al dan niet is goedgekeurd, in het eerste geval met vermelding van de eventueel aanwezige kleine gebreken als bedoeld in lid 7 van dit artikel, in het laatste geval met vermelding van de gebreken, die de reden voor onthouding van de goedkeuring zijn.
 3. Wordt het werk goedgekeurd, dan wordt als dag van goedkeuring aangemerkt de dag waarop de desbetreffende mededeling aan de opdrachtnemer is verzonden.
 4. Wordt niet binnen acht dagen na de opneming een schriftelijke mededeling of het werk al dan niet is goedgekeurd, aan de opdrachtnemer verzonden, dan wordt het werk geacht op de achtste dag na de opneming te zijn goedgekeurd.
 5. Geschiedt de opneming niet binnen acht dagen na de in lid 1 bedoelde dag, dan kan de opdrachtnemer bij aangetekende brief een nieuwe aanvrage tot de opdrachtgever richten, met verzoek het werk binnen acht dagen op te nemen. Voldoet de opdrachtgever niet aan dit verzoek, dan wordt het werk geacht op de achtste dag na de in lid 1 bedoelde dag te zijn goedgekeurd. Voldoet de opdrachtgever wel aan dit verzoek, dan vinden de leden 2, 3 en 4 overeenkomstige toepassing.
 6. Het werk wordt in ieder geval geacht te zijn goedgekeurd indien en voor zover het in gebruik wordt genomen. De dag van ingebruikneming van het werk of een gedeelte daarvan geldt als dag van goedkeuring van het werk of van het desbetreffende gedeelte.
 7. Kleine gebreken, zullen geen reden tot onthouding van goedkeuring mogen zijn, mits zij een eventuele ingebruikneming niet in de weg staan.
 8. Met betrekking tot een her-opneming na onthouding van goedkeuring vinden de bovenvermelde bepalingen overeenkomstige toepassing.
 9. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd, indien het overeenkomstig de vorige leden is of geacht wordt te zijn goedgekeurd. De dag, waarop het werk is of geacht wordt te zijn goedgekeurd, geldt als dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd.
 10. De opdrachtnemer is verplicht de in lid 7 bedoelde kleine gebreken zo spoedig mogelijk te herstellen.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor lichamelijk letstel en voor materiële schade aan installaties en eigendommen van opdrachtgever voor zover het letsel of schade:
  a) is veroorzaakt door uitvoering van ingevolge de opdracht te verrichten werkzaamheden of reparatiewerkzaamheden en het gevolg is van schuld van personen die door opdrachtnemer zijn ingeschakeld bij de uitvoering van de werkzaamheden;
 2. Opdrachtnemer is bevoegd om fouten waarvoor hij aansprakelijk is te herstellen of de uit die fouten voortvloeiende schade te beperken of op te heffen.
 3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor indirecte schade van opdrachtgever of derden, waaronder gevolgschade en gederfde winst.
 4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die te wijten is aan opzet of grove schuld van haar niet-leidinggevende ondergeschikten.
 5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van de uitvoerings- of levertermijn.
 6. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor het tot stand brengen van schade aan kabels, buizen en leidingen indien en voor zover hem door of namens de opdrachtgever verstrekte gegevens over de ligging daarvan onjuistheden bevatten of onvolledig zijn.
 7. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer van alle succesvolle aanspraken van derden ter zake van door opdrachtnemer verrichte werkzaamheden en/of geleverde zaken waardoor die derde schade mocht hebben geleden, onverschillig door welke oorzaak of op welk tijdstip die schade is geleden.
 8. In geval van aansprakelijkheid van opdrachtnemer is opdrachtnemer nimmer gehouden een hoger bedrag aan schade te vergoeden dan 25% van het gevorderde schadebedrag met een maximum van het factuurbedrag (exclusief BTW) van de betreffende werkzaamheden of geleverde goederen. In geval opdrachtnemer voor de betreffende schade is verzekerd, is zijn aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de verzekeraar zal worden uitgekeerd.
 9. Indien opdrachtgever enig aan de overeenkomst verbonden risico heeft verzekerd, is hij gehouden opdrachtnemer van dit risico te vrijwaren.
 10. Elke vordering tot schadevergoeding van opdrachtgever vervalt, indien de vordering niet binnen 8 dagen na het constateren van de schade schriftelijk aan opdrachtnemer is kenbaar gemaakt.

Artikel 13 – Overmacht

 1. In geval van overmacht van opdrachtnemer zullen de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst worden opgeschort, zolang de overmachtstoestand voortduurt. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid, die de nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert en welke noch krachtens wet, noch naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid voor haar risico behoort te komen.
 2. Zodra zich bij opdrachtnemer een overmachtstoestand voordoet als in lid 1 van dit artikel, zal zij de opdrachtgever hiervan schriftelijk in kennis stellen.
 3. Voor zover daaronder niet reeds begrepen, wordt onder overmacht tevens verstaan: werkstaking, bedrijfsbezetting, blokkades, embargo, overheidsmaatregelen, oorlog, revolutie en/of enig daaraan gelijk te stellen toestand, stroomstoringen, storingen in elektronische communicatielijnen, brand, ontploffing en andere calamiteiten, waterschade, overstroming, aardbeving en andere natuurrampen, alsmede omvangrijke ziekte van epidemiologische aard van personeel.
 4. Zolang de overmachtstoestand voortduurt zullen de verplichtingen van opdrachtnemer zijn opgeschort. Deze opschorting zal echter niet gelden voor verplichtingen waarop de overmacht geen betrekking heeft en reeds voor het intreden van de overmachtstoestand zijn ontstaan.
 5. Indien de overmachtstoestand één maand heeft geduurd, of zodra vaststaat dat de overmachtstoestand langer dan één maand zal duren, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst tussentijds te beëindigen zonder inachtneming van enige opzegtermijn. De opdrachtgever is ook na zodanige beëindiging van de overeenkomst gehouden de door hem aan opdrachtnemer verschuldigde vergoedingen, welke betrekking hebben op de periode vóór de overmachtstoestand, aan opdrachtnemer te betalen.
 6. Opdrachtnemer is tijdens de overmachtstoestand niet gehouden tot vergoeding van enigerlei schade van of bij de opdrachtgever, noch is zij daartoe gehouden na beëindiging van de overeenkomst als in het vorige lid van dit artikel bedoeld.

Artikel 14 – Ontbinding van de overeenkomst

 1. 1. Indien een partij in gebreke blijft aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen, is de andere partij – buiten hetgeen in de overeenkomst is bepaald – gerechtigd de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buitengerechtelijk te ontbinden. De ontbinding zal pas plaatsvinden nadat de in gebreke gestelde partij schriftelijk op de hoogte is gesteld van de ingebrekestelling en hem een redelijke termijn is geboden om de ernstige tekortkoming te zuiveren. Tekortkomingen moeten nauwkeurig worden omschreven.
 2. Voorts is de ene partij gerechtigd, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist, buiten rechte de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden of op te schorten en vergoeding van kosten, schade en rente te vorderen indien:
  a) de andere partij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
  b) de andere partij zijn eigen faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;
  c) de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd;
  d) de andere partij zijn huidige onderneming staakt;
  e) buiten toedoen van deze partij op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de andere partij beslag wordt gelegd, dan wel indien de andere partij anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de overeenkomst na te kunnen komen.
 3. Indien de opdrachtgever op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst had ontvangen, kan hij de overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte, dat door of namens opdrachtnemer nog niet is uitgevoerd.
 4. Bedragen die opdrachtnemer vóór de ontbinding aan de opdrachtgever heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft gepresteerd, blijven onverminderd door opdrachtgever aan haar verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
 5. Indien de opdrachtgever, na deswege in gebreke te zijn gesteld, enige verplichting voortvloeiende uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, is opdrachtnemer gerechtigd haar verplichtingen jegens de opdrachtgever op te schorten, zonder daarvoor tot enige schadevergoeding jegens de opdrachtgever gehouden te zijn.

Artikel 15 – Eigendoms- en auteursrechten

 1. Alle originelen van tekeningen, schetsen, bestekken, begrotingen, ramingen, rapporten en andere bescheiden die opdrachtnemer bij de vervulling van de overeenkomst heeft vervaardigd, blijven zijn eigendom, ongeacht of deze aan opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld.
 2. Opdrachtnemer heeft met uitsluiting van ieder ander het recht van verwezenlijking, openbaarmaking en verveelvoudiging van zijn ontwerpen, schetsen, foto’s en alle andere afbeeldingen, zulks ongeacht of deze aan opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld.
 3. Het is opdrachtgever niet toegestaan de uitvoering van een ontwerp, of een deel hiervan, van opdrachtnemer te herhalen zonder de uitdrukkelijke toestemming van opdrachtnemer.

Artikel 16 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Tot aan de volledige voldoening van alle vorderingen die uit de overeenkomst voortvloeien, met inbegrip van rente en kosten, blijven door opdrachtnemer geleverde goederen de uitsluitende eigendom van opdrachtnemer.
 2. Tot aan het tijdstip van volledige voldoening is opdrachtgever niet bevoegd de goederen aan derden te verpanden of te vervreemden. Indien derden enig recht op de geleverde zaken willen vestigen, is opdrachtgever verplicht om opdrachtnemer zo snel als mogelijk op de hoogte te stellen. Opdrachtgever is gehouden de goederen waarop een eigendomsvoorbehoud ten behoeve van opdrachtnemer rust identificeerbaar te houden en/of te maken en deze van elkaar en van de overige zich bij opdrachtgever bevindende goederen af te zonderen.
 3. Indien opdrachtgever in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen aan opdrachtnemer tekortschiet of opdrachtnemer heeft gerechtigde grond te vrezen dat hij in zijn verplichtingen tekort zal schieten, is opdrachtgever verplicht op eigen kosten de nog aan opdrachtnemer in eigendom behorende goederen terug te leveren. Na teruggave wordt opdrachtgever gecrediteerd voor een bedrag gelijk aan de op dat moment voor opdrachtgever geldende inkoopprijs, doch nooit meer dan de indertijd aan opdrachtgever gefactureerde inkoopprijs. Opdrachtnemer kan op het bedrag een aftrek toepassen voor waardevermindering als gevolg van beschadiging, veroudering en ontbreken van de verpakking.

Artikel 17 – Zekerheid

 1. De opdrachtnemer kan bij het sluiten van de overeenkomst zekerheid bedingen van de opdrachtgever.
 2. Na het sluiten van de overeenkomst kan de opdrachtnemer zekerheid bedingen, indien hij goede grond heeft te vrezen dat de opdrachtgever zijn (betalings- ) verplichtingen niet zal nakomen.
 3. Indien en zolang de opdrachtgever in dit geval weigert, of niet in staat is zekerheid te stellen is de opdrachtnemer gerechtigd de uitvoering van het werk te onderbreken, of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zulks ter keuze van de opdrachtnemer.

Artikel 18 – Vertrouwelijke informatie

Partijen zijn, behoudens wettelijke verplichtingen tot openbaarmaking van bepaald gegevens, verplicht tot geheimhouding van de van de andere partij ontvangen informatie en voor de verwerking daarvan verkregen resultaten van vertrouwelijke aard.

Artikel 19 – Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Ten aanzien van geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomsten, is uitsluitend de Nederlandse rechter bevoegd.
 3. Voor zover de berechting van dergelijke geschillen behoort tot de competentie ener rechtbank, zullen deze worden berecht door de rechtbank binnen het arrondissement waarbinnen opdrachtnemer is gevestigd. Niettemin dient het geschil te worden voorgelegd aan de volgens de wet bevoegde rechter.

 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

Back to top